Оппозиция «фемининность– маскулинность» и проблема общения в современной немецкой «женской литературе»

  1. Ольга Тихонова olnem@yandex.ru

Abstract

The opposition “femininity–masculinity” and the problem of communication in modern German “women’s fiction”


The paper focuses on the issues presented  in the works of contemporary German women’s prose. The main focus of the article is on the issue of dialogue, which is regarded as a cultural, social, gender, mental phenomenon.   The paper also refers to the problem of communication strategies of modern Western fiction.Opozycja „feminność–maskulinność” oraz problem komunikacji we współczesnej niemieckiej „literaturze kobiecej”


W artykule aktualizuje się problemy reprezentowane w utworach współczesnej niemieckiej „prozy kobiecej”. Akcent kładzie się na problem dialogu jako fenomenu kulturalnego, społecznego, genderowego, men­talnego. Porusza się kwestię komunikatywnej strategii współczesnej prozy zachodniej.

Download article

This article

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Pages from 297 to 304

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout