Václav Havel v Polsku

  1. Libor Martinek ORCiD: 0000-0003-4791-6553martinek.libor@centrum.cz

Abstract

Václav Havel in Poland

The article focuses on the reception of Havel’s personality and his works in Po­lish academic circles. For the Polish intelligentsia Václav Havel, the president of Czechoslovakia and the Czech Republic, undoubtedly appears as an outstanding intellectual, playwright and essayist who promoted moral attitudes and was, thanks to his works, an undisputed authority both intellectual and moral. He was not only a symbol of political changes in Czechoslovakia and Central Europe, but pri­marily a thinker, enjoying a similar interest of the Polish intellectual circles to that once enjoyed by T.G. Masaryk, who gave Polish intelligentsia his highly valuable thoughts about Europe and Russia.

Václav Havel w Polsce

Artykuł ukazuje Václava Havla oraz recepcję jego prac w polskich kręgach akademickich. Inteligencji polskiej Václav Havel, prezydent Czechosłowacji oraz Republiki Czeskiej, jawi się jako wybitny intelektualista, dramaturg oraz eseista, który szerzył postawę moralną, a dzięki swojej twórczości stał się bezapelacyjnym autorytetem, zarówno intelektualnym, jak i moralnym. Był nie tylko swoistym symbolem przemian politycznych w ówczesnej Czechosłowacji oraz Europie Środkowej, lecz także przede wszystkim myślicielem cieszącym się zainteresowaniem podobnym do tego roztaczanego wokół osoby T.G. Masaryka w polskich kręgach intelektualnych, którym przekazał cenne przemyślenia o Europie oraz Rosji.

Download article

This article

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Pages from 145 to 156

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout