Образ достойного будущего в постсоветских изданиях для девушек-подростков

  1. Мария Литовская marialiter@gmail.com

Abstract

The image of a decent future in the post-Soviet publications for teenage girls


The article considers images of a decent life offered to teenage girls by the type of publication that is new to the Russian culture, namely “life-style magazines.” Glossy magazines for teenagers, performing tasks common for the mass culture (distraction, entertainment, purposeful simplification of complex issues), at the same time perform additional functions in each country. In post-Soviet Russia at the turn of the century they were not only lifestyle textbooks but, due to a substantial conflict of generations caused by different understanding of the fundamentals of society, such as the material and the spiritual ratio, behavioral targeting-on-goal/orientation-at-values, became a kind of adaptation tools in a situation of the dissonance of values.


Obraz godnej przyszłości w postradzieckich wydawnictwach dla nastolatek


W artykule są rozpatrywane obrazy godnego życia, które proponuje nastolatkom nowy dla kultury rosyjskiej typ wydawnictw — „life-style magazine”. Kolorowe wydawnictwa dla nastolatek, rozwiązując wspólne dla kultury masowej zadania (odwrócenia uwagi, rozrywki, celowego uproszczenia skomplikowanych zagadnień itd.), jednocześnie w sytuacji każdego konkretnego kraju pełnią dodatkowe funkcje. W warunkach postradzieckiej Rosji na przełomie wieków te wydawnictwa nie są wyłącznie podręcznikami stylu życia, lecz ze względu na istotny pokoleniowy konflikt na tle odmiennego pojmowania tak fundamentalnych podstaw życia społecznego, jak stosunek materialne/duchowe, behawioralna orientacja-na-cel/orientacja-na-wartość, okazują się swoistymi narzędziami adaptacji w sytuacji rozdźwięku wartości.

Download article

This article

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Pages from 225 to 237

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout