Recenzenci

RECENZENCI / REVIEWERS


Epp Annus (Ohio State University, Columbus, Ohio, USA)

Bogusław Bakuła (UAM, Poznań, Polska)

Walenty Baluk (UMCS, Lublin, Polska)

Ludmyla Berbenets (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)

Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Dragan Bošković (Uniwersytet w Kragujewcu, Serbia)

Teresa Bruś (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Anna Car (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Dmytro Drozdovskyi (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)

Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Grant Farred (Cornell University, Ithaca, NY, USA)

Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Regina Goodnow (University Wisconsin, La Crosse, USA)

Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Olena Haleta (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)

Tetiana Hrebeniuk (Uniwersytet w Zaporożu, Ukraina)

Tetiana Horban’ (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Natalia Jakowenko (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Jane A. Juffer (Cornell University, Ithaca, NY, USA)

Adam Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Ewa Kraskowska (UAM, Poznań, Polska)

Siniša Kuko (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Michał Kuziak (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski, Polska)

Izabella Malej (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Natalia Malutina (Uniwersytet im. I. Miecznikowa w Odessie, Ukraina)

Libor Martinek (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy)

Mychajło Minakow (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina).

Raisa Mowczan (NAN Ukrainy, Kijów)

Sylwia Nowak-Bajcar (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet im. B. Hrinczenki w Kijowie, Ukraina)

Dobrota Pucherova (Instytut Literatury Światowej, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)

Dmytro Rozowyk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Larissa Rudova (Pomona College, Clarmont, USA)

Wiktor Stawniuk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Mykoła Sułyma (Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie)

Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Anastasia Ulanowicz (University of Florida, Gainesville, USA)

Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Iryna Zacharczuk (Uniwersytet w Równym, Ukraina)

Józef Zarek (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Jessica Zychowicz (University of Toronto, Canada)

 


ZASADY RECENZOWANIA TEKSTÓW

1. Wszystkie teksty nadesłane do czasopisma „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” podlegają recenzji.

2. Autorzy, składając teksty do Redakcji z zamiarem ich publikacji na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

3. Redaktor naczelna w porozumieniu z redaktorem tematycznym powołują dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego zagranicznego i drugiego z polskiego ośrodka akademickiego, niezwiązanego z miejscem pracy Autora recenzowanego tekstu.

4. Redakcja dba również o to, by w ciągu dwóch ostatnich lat, poprzedzających napisanie recenzji, autora i recenzenta nie łączyły stosunki podległości zawodowej oraz bezpośrednia współpraca naukowa.

5. Recenzje mają charakter double-blind review process. Oznacza to, iż autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

7. Recenzenci wydają opinię o dopuszczeniu lub niezakwalifikowaniu recenzowanego tekstu do publikacji, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: zgodność z profilem czasopisma, innowacyjne ujęcie tematu, adekwatność zastosowanej metodologii oraz zasadność wykorzystanej literatury źródłowej i przedmiotowej, wkład konkluzji w stan badań.

8. Każda recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać jednoznaczny wniosek kwalifikacyjny.

9. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” należy do redaktor naczelnej oraz redaktora tematycznego tomu.

10. Wydruki recenzowanych prac oraz recenzji pozostają w dokumentacji Redakcji.


Formularz dla recenzentów

 

 

 

PEER-REVIEW GUIDELINES – regarding texts submitted to „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA”

1. All texts submitted to „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA” are peer-reviewed.

2. In accordance with the current copyright law and related rights, authors of the texts submitted for publication in „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA” are fully responsible for their authenticity and originality.

3. The Editor-in-Chief in consultation with the Thematic Editor appoints two independent reviewers: one foreign and one from a Polish academic center not related to the workplace of the author of the reviewed text.

4. The Editorial board ensures that no reporting relationship or direct scientific cooperation have existed between the author and the reviewer in the past two years prior to reviewing.

5. All submitted articles undergo a double-blind review process prior to acceptance. The identities of the authors are concealed from the reviewers, and vice versa.

6. The names of the reviewers are not disclosed to the authors.

7. Reviewers shall issue their opinions on the acceptance or ineligibility of the reviewed text for publication taking into account, inter alia, such criteria as compliance with the journal’s profile; the innovative approach to the subject; the adequacy of the methodology used; the validity of the references used; and the contribution of the conclusions to the state of research.

8. Each review is submitted in a hard copy and contains a clear qualifying proposal.

9. The final decision to include a reviewed text in „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA” belongs to the Editor-in-Chief and the Thematic Editor of the volume.

10. Hard copies of the reviewed texts and the reviews are stored in the archive of the editorial board.

 

Review form

 

 

 

Порядок рецензирования статей в журнале «MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA»

1. Все статьи, предоставленные журналу «MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA», подлежат обязательному рецензированию.

2. Авторы, предоставляющие тексты в редакцию журнала «MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA» для их публикации, несут полную ответственность за оригинальность своей работы согласно действующему авторскому праву и смежным правам.

3. Главный редактор в согласовании с тематическим редактором привлекают двух независимых рецензентов, в том числе одного зарубежного и второго из польского академического учреждения, не связанного с местом работы автора рецензируемого текста.

4. Редакция заботится также о том, чтобы в течение последних двух лет, предшествующих рецензированию, автора и рецензента не связывали субординационные отношения в профессиональной сфере и непосредственное научное сотрудничество.

5. Рецензирование проводится по принципу double-blind review process. Это означает, что авторы и рецензенты не знают друг друга.

6. Фамилии рецензентов отдельных статей не разглашаются.

7. Рецензенты, которые выносят заключение, допускающее или не допускающее статью к публикации, принимают во внимание следующие критерии: соответствие профилю журнала, научную новизну исследования, адекватность примененной методологии и обоснованность использованных источников и литературы предмета, научное значение результатов исследования.

8. Каждая рецензия составляется в письменной форме и содержит однозначное квалификационное заключение.

9. Окончательное решение о допуске к печати текста принимают главный редактор и тематический редактор тома.

10. Связанная с рецензированием документация сохраняется в редакции.

 

Бланк рецензии

 

 

 

 

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy