Dla Autorów

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

 

 

I. OBOWIĄZKI AUTORÓW

 1. Rzetelność prac naukowych jest podstawowym elementem ich jakości. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości.

 2. W czasopiśmie "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" wydawane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do druku w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane. Dotyczy to również artykułów publikowanych pierwotnie w innych językach.

 3. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych źródłach bez pisemnej zgody Redaktora naczelnego i/lub Wydawcy.

 4. Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm analiz oraz niebudząca wątpliwości i możliwa do zweryfikowania przez innych prezentacja problemu badawczego i metody jego opracowania. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

 5. W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o odpowiednią literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.

 6. Jeśli Autor nie zna cytowanej pracy, kopiowanie odesłań do niej z innych publikacji jest nieetyczne.

 7. Bez pisemnej zgody danej osoby lub jej przedstawiciela prawnego autorzy nie mogą publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych, zebranych w trakcie badań.

 8. Czasopismo wdrożyło zaporę ghostwriting i guest publishing. Przypadki guest publishing i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu i musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA". Autorzy są zobowiązani do ujawnienia nazwisk wszystkich osób, które miały wkład w przygotowanie artykułu.

 9. Należy ujawnić wszystkie źródła finansowania badań naukowych oraz innego rodzaju wsparcia przy przygotowywaniu publikacji.

 10. W przypadku wkładu innych osób w przygotowanie artykułów, w tym w finansowania badań naukowych, odpowiedzialność za naruszenie ich praw autorskich do tekstu ponosi zgłaszający go autor.

 11. Wszelkie wykryte przejawy i przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, a informacje o nich będą przekazywane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

II. OBOWIĄZKI REDAKTORÓW, KOMITETU REDAKCYJNEGO I RADY REDAKCYJNEJ

 1. Rada Redakcyjna, Komitet Redakcyjny i redaktorzy czasopisma "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" podejmują decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się zgodnością z profilem czasopisma, jakością naukową (merytoryczną) nadesłanej pracy, oryginalnym charakterem zawartych w niej badań, twierdzeń i analiz. Żadnego wpływu na ocenę tekstu nie mają obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.

 2. Wszystkie informacje dotyczące Autora, w jakich posiadaniu są Rada, Komitet i redaktorzy, są poufne.

 3. Informacje o nadesłanej pracy mogą zostać ujawnione przez redaktora naczelnego, redaktorów, członków Komitetu i Rady wyłącznie autorowi/autorom tekstu, recenzentom, potencjalnym recenzentom, konsultantom redakcyjnym (np. tłumaczom) i wydawcy.

 4. Osoby wymienione w punkcie trzecim, które otrzymały informacje o pracy, nie mogą wykorzystać zawartych w niej wyników, danych, twierdzeń, opinii, analiz etc. do czasu publikacji artykułu.

 5. Członkowie Rady mają obowiązek przestrzegania aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu. Obowiązkiem członków Rady jest dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting.

 6. W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do redakcji czasopisma "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje przesłaniem informacji o sprawie instytucjom, w których afiliowani są i/lub z którymi współpracują autorzy.

III. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

 1. Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości.

 2. Recenzenci wskazani przez Radę Redakcyjną czasopisma "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" są zobowiązani do poinformowania redakcji o niepodjęciu się opiniowania tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub czasu. W takim przypadku redaktor naczelny w porozumieniu z Radą Redakcyjną wskazuje innego recenzenta w terminie do 14 dni.

 3. Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Redakcyjnej czasopisma "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA". Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

 4. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

 5. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: naukowy charakter zgłoszonego tekstu; oryginalność przeprowadzonych badań; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków, zgodność z profilem tematycznym czasopisma.

 6. Recenzent informuje Radę redakcyjną o podejrzeniu ghostwriting, guest authorship i/lub plagiatu albo tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

 7. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjętej przez czasopismo "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Dla autorów”.

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH PODEJRZENIA O PLAGIAT, AUTOPLAGIAT, GUEST AUTHORSHIP I GHOSTWRITING

 1. Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.

 2. W przypadku podejrzenia o plagiat, Rada Redakcyjna czasopisma "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.

 3. W przypadku potwierdzenia bezprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu.

 4. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń o plagiat zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.

 5. W przypadku stwierdzenia tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa bez odpowiednich informacji, sekretarz redakcji z upoważnienia redaktora naczelnego i za zgodą Rady Redakcyjnej czasopisma "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA" informuje autora/autorów pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

 6. Przypadki guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń co do guest authorship i ghostwriting autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu z powodu istniejących wad prawnych. O sprawie zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.

 

 

 

ZASADY PUBLIKOWANIA TEKSTÓW NA ŁAMACH CZASOPISMA

1. Redakcja zastrzega sobie prawo przyjęcia do druku tylko tych tekstów, które będą odpowiadać wymogom merytorycznym i formalnym.

2. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora (autorów) o tym, iż nie był on dotąd nigdzie publikowany ani wysłany do druku w innym czasopiśmie lub portalu internetowym. Obowiązujący tekst oświadczenia, odpowiadający zaleceniom MNiSW w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom tzw. „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej, znajduje się w wersji gotowej do pobrania na stronie internetowej czasopisma.

3. Objętość artykułu: do 15 stron.

4. Objętość recenzji merytorycznej: do 5 stron.

5. Objętość omówienia: 2 strony

6. Język publikacji: angielski, polski i inne języki słowiańskie.

7. Do tekstu prosimy dołączyć: streszczenie wraz z tytułem artykułu w jęz. angielskim i dowolnym języku słowiańskim, innym niż tekst publikacji (max. 150 słów), oraz pięć słów kluczowych w obu językach. Ponadto prosimy również o dołączenie noty informacyjnej o Autorze (miejsce pracy, tytuł lub stopień naukowy, zajmowane stanowisko, zainteresowania naukowe oraz aktualny adres służbowy do korespondencji wraz z adresem poczty elektronicznej – max. 80 słów).

8. Tekst w trzech egzemplarzach (jeden z danymi autora oraz dwa bez danych autora) prosimy przysyłać wraz z zapisem elektronicznym (CD) na adres redakcji:

               "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

               Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami

               Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

               ul. Pocztowa 9, pok. 306

               53-313 Wrocław, Polska

               e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

9. Dane autora wraz z miejscem pracy powinny być zapisane w lewym górnym rogu strony tytułowej wg podanego poniżej wzorca:

              Marianna Zacharska

              Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

10. Wymogi techniczne:

a) druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie łącznie ze spacjami), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5

b) czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość – 12

c) tytuł artykułu – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona

d) interlinia: w tekście głównym 1,5; w przypisach 1,0

e) tytuły utworów literackich występujących w tekście pierwszy raz powinny posiadać w nawiasie wersję oryginalną (nie w transliteracji) wraz z datą publikacji; zapis tytułu – kursywą (bez cudzysłowu)

f) cytaty należy podawać w języku oryginału (nie w transliteracji), z interlinią – 1, czcionką – 10

g) imiona osób, które występują w tekście pierwszy raz należy podać w pełnej formie

h) przypisy prosimy umieszczać na dole strony

i) numeracja przypisów ciągła dla całego tekstu

j) adres bibliograficzny w przypisach prosimy dostosować do następującego wzorca:

 

 

BIBLIOGRAFIA:

·  Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

·  Tytuł „Bibliografia” jest pogrubiony i wyrównany do lewego marginesu, czcionka Times New Roman 12.

·  Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.

·  Kolejne wpisy mają odstęp 1,5 wersu między sobą, są wyjustowane, czcionka Times New Roman 12.

·  Format bibliografii: The Chicago Manual of Style

 

Książka

Jeden autor

Nowak, Adam. 2006. Historia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Dwóch i więcej autorów

Nowak, Adam., i Anna Kowalska. 2007. Wojna Krymska. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Redaktor, tłumacz, kompilator zamiast autora

Nowak, Anna, przeł. 1951. Iliada Homera. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Redaktor, tłumacz, kompilator oraz autor

Żadan, Serhij. 2015. Mezopotamia. Przełożył Michał Petryk. Wołowiec: Czarne.

Rozdział lub fragment książki

Stebnicka, Julia. 2010. “Nazwy grzybów jadalnych w języku rosyjskim.” W Grzyby w jezykach słowiańskich, pod redakcją Ewy Kosacz, Anny Kowal, Ewy Gich i Krzysztofa Rogala, 67–83. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka.

Rozdział z monografii oryginalnie opublikowanej w innym miejscu (jako źródło)

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Poradnik grzybiarza.” W Biologia świata, pod redakcją Ewy Kosacz i Idy Goldberg. Tom 2 Przyroda XXI wieku, pod redakcją Jonasza Boyera i Juliusza Kirshnera, 33–46. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie. Pierwotnie opublikowane w Ewa Kosacz-Szpak, przeł. Grzyby w kulturach świata, tom 1 (Warszawa: Wydawnictwo Mizologia, 1908).

Wstęp, posłowie lub podobny fragment książki

Riegeński, Jan. 1982. Wstęp do Ania w kulturze polskiej, Adam Jaworski, xi–xxxvii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie.

Książka opublikowana w internecie

Karpowicz, Ignacy. 2013. Ości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie. Wesja elektorniczna.

Kurland, Philip B., I Ralph Lerner, redakcja. 1987. Architektura Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Agrafka. http://www.wydawnictwoagrafka.com/KurlandLerner

 

Artykuł w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

 Nowak, Jędrzej. 2009. “Teksty Platona.” Filozofia 104:439–58.

Artykuł w czaspiśmie online /

Załącz numer DOI (Digital Object Identifier) lub adres URL.

Kosowicz, Gueorgi, i Helga Singer. 2009. “Wpływ kultury masowej na rozwój nastolatków.” Socjologia 115:405–50. Dostęp maj 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Artykuł w gazecie lub czasopiśmie nienaukowym

Mieszkowski, Daniel. 2010. “Fenomen kulturowy Madonny.” Fakt, Styczeń 25.

Adamowicz, Ewa, i Robert Zych. 2014. “Wybory prezydenckie 2014.” Polityka, Luty 27. Dostęp Maj 28, 2014.  http://www.polityka.com/wybory

 

Recenzja, przegląd, omówienie

Kampowicz, Inga. 2006. “Książka roku.” Recenzja Depeche Mode, Serhija Żadana. Newsweek, Kwiecień 23, Klub recenzji. http://www.newsweek.pl/zadanb

 

Dysertacja

Chutor, Aniela. 2008. “Motyw peregrynacji w prozie Iwana Franki.” Dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski.

 

Prezentacje, materiały konferencyjne

Adelow, Rachela 2009. “Niemcy w prozie Iwana Franki.” Referat wygłoszony na konferencji Literatura, kultura, słowo, Opole, Grudzień 21–24.

 

Strony internetowe

Google. 2009. “Polityka prywatności.” Ostatnie zmiany Maj 11.http://www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “Tabele wartości kaloryczncyh.” Dostęp Maj 19.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blogi

Boczko, Izabella. 2015. “Podwójne standardy?” Iza maluje, Lipiec 17.http://izabellaboczko.wordpress.com/standardy

 

Informacje z bazy danych

Edamska, Olga 2008. “Podróźując po Indiach.” Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski. ProQuest (AAT 3300426).

 

Oświadczenie autora

 

........................................................                    ......................, dn...................

........................................................

........................................................

.........................................................

(dane Autora/Autorów publikacji)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Niniejszym oświadczam, że przekazuję na rzecz Redakcji czasopisma „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“ z siedzibą przy Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami Instytutu Filologii Słowiańskiej ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław, artykuł pt.

....................................................................................................

 

z przeznaczeniem do wydania drukiem we na łamach „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“.

 

Oświadczam, że:

 1. 1. Artykuł nie był wcześniej drukowany ani wysyłany do publikacji w innym czasopiśmie lub portalu internetowym.

 2. 2. Jestem autorem/współautorem artykułu.

 3. 3. Mam świadomość, że Redakcja czasopisma „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“ nabywa na zasadzie wyłączności wszystkie prawa autorskie do wydrukowanych prac, w tym prawo do ich wydawania drukiem oraz publikowania abstraktu w Internecie.

 

........................................................

........................................................

........................................................

(podpis Autora/Autorów publikacji)

 

 

 

GUIDELINES FOR PUBLISHING IN "MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA"

1. Editors reserve the right to reject submitted texts if they do not meet the publishing requirements.

2. The submitted text must be accompanied by a declaration of the author(s) stating that it has not been published anywhere (including the Internet) or sent to another journal for consideration. The declaration corresponds with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education of Poland counteracting the reprehensible practices of “ghostwriting” and “guest authorship”, which are unethical and reflect scientific misconduct. The declaration can be found on our website

3. Length of the article: up to 15 pages.

4. Length of the review: up to 5 pages.

5. Length of the report: up to 2 pages.

6. Languages of publication: English, Polish, other Slavic languages.

7. The submitted text must be accompanied by a summary and title of the article in English; a summary and title of the article in a Slavic language other than the language of the article (max. 150 words); five key-words in English and in a Slavic language other than the language of the article; a biographical note (affiliation; title or degree; position held; research interests; current work address and email – max. 80 words).

8. The text should be submitted in three printed copies (one with the name of the author(s) and two anonymous) and in a digital form (CD) to the address of the editorial board:

         "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

         Interdisciplinary Research Center for Post-totalitarian Studies

         Institute of Slavic Studies, University of Wroclaw

         ul. Pocztowa 9, room 306

         53-313 Wroclaw, Poland

         e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

9. The name(s) and affiliation(s) of the author(s) should be listed in the upper left-hand corner of the first page:

         John Smith

         University of Wroclaw (Wroclaw, Poland)

10. Formatting and Style Guide:

a) Standard printout: 30 lines per page; 60 characters per line (1800 characters (with spaces) per page); justified text; margins: top, bottom – 2,5; left – 3,5, right – 1,5

b) font: Times New Roman in 12 point size.

c) title of the article – centered, font – 14 point size

d) spacing: 1,5 in the main text; single spaced in the footnotes.

e) titles of literary works appearing in the text for the first time should be accompanied by the original title (not in transliteration) and the date of publication in parentheses; titles of literary works should be italicized (do not use quotation marks).

f) quotations should be given in the original language (not in transliteration); longer quotations (more than 40 words) should be set apart from the surrounding text, in block format, indented from the left margin, and single spaced; font: 10 point size.

g) names appearing in the text for the first time should be given in full.

h) footnotes should be placed at the bottom of the page on which the reference appears.

i) use continuous footnote numbering.

j) bibliographic description in the footnotes should be given in the original language; please follow the examples:

 

BIBLIOGRAPHY:

·     Reference list or bibliography should be included at the end of the text.

·     The word Bibliography should be in bold and aligned to the left. Font: Times New Roman in 12 point size.

·     List the sources in alphabetical order by the authors' last names.

·     All sources must be justified and 1.5–spaced. Font: Times New Roman in 12 point size.

·     Use: The Chicago Manual of Style

Book

One author

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

Two or more authors

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

Editor, translator, or compiler instead of author

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

Editor, translator, or compiler in addition to author

García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.

Chapter or other part of a book

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

Chapter of an edited volume originally published elsewhere (as in primary sources)

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” In Rome: Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer and Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press. Originally published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

Preface, foreword, introduction, or similar part of a book

Rieger, James. 1982. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

Book published electronically

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

 

Journal article

Article in a print journal

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.

Article in an online journal

Include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one. If no DOI is available, list a URL.

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Article in a newspaper or popular magazine

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010.http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

 

Book review

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/b

 

Thesis or dissertation

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

 

Paper presented at a meeting or conference

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.

 

Website

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11.http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blog entry or comment

Posner, Richard. 2010. “Double Exports in Five Years?” The Becker-Posner Blog, February 21. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

 

Item in a commercial database

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA»

1. Редакция оставляет за собой право принимать к публикации только те тексты, которые будут соответствовать требованиям по содержанию и оформлению.

2. К материалам статьи обязательно прилагается заявление автора (авторов) о том, что данная статья раньше не публиковалась и не высылалась для публикации в другом журнале или электронном ресурсе. Готовый образец заявления, соответствующий рекомендациям Министерства науки и высшего образования Польши по противодействию практикам т. наз. „ghostwriting” и „guest autorship”, как проявлениям научной недобросовестности, можно скачать с сайта журнала «MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA».

3. Общий объем статьи: не более 15 страниц.

4. Общий объем рецензии: не более 5 страниц.

5. Общий объем обозрения: 2 страницы.

6. Язык материалов: английский, польский и другие славянские языки.

7. Статья должна сопровождаться: аннотацией и названием статьи на английском языке и любом другом славянском языке (не более 150 слов), а также пятью ключевыми словами на двух языках. Кроме того, к статье прилагаются сведения об авторе с обязательным указанием места работы, должности, ученой степени и звания, области научных интересов, служебного адреса для корреспонденции и адреса электронной почты – не более 80 слов.

8. Материал статьи в трех экземплярах (один со сведениями об авторе и два без сведений) вместе с электронным вариантом на CD-диске необходимо выслать на адрес редакции:

               "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"

               Interdyscyplinarna Pracownia Studiów nad Posttotalitaryzmami

               Instytut Filologii Słowiańskiej UWr

               ul. Pocztowa 9, pok. 306

               53-313 Wrocław, Polska

               e-mail: posttotalitarianism@gmail.com

9. Cведения об авторе (имя, фамилия, место работы) указываются в левом верхнем углу первой страницы по следующему образцу:

              Marianna Zacharska

              Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

10. Параметры:

 1. Стандартный текст: 30 строк на странице, 60 символов в строке (1800 символов с пробелами на странице), выравнивание по ширине, поля: верхнее, нижнее – 2,5; левое – 3,5, правое – 1,5

 2. шрифт: Times New Roman, размер – 12 кегль

 3. название статьи печатается жирным шрифтом 14-ым размером, выравнивание по центру

 4. межстрочный интервал: в главном тексте 1,5; в сносках 1,0

 5. при первом упоминании названия художественного произведения в тексте следует указать в круглых скобках оригинальную версию (не в транслитерации) вместе с датой публикации; названия печатаются курсивом (без кавычек)

 6. цитаты приводятся на языке оригинала (не в транслитерации), межстрочный интервал – 1, размер шрифта – 10 кегль

 7. при первом упоминании обязательна полная форма имени и фамилии упоминаемого лица

 8. сноски размещаются внизу страницы

 9. нумерация сносок должна быть сквозной

 10. библиографические ссылки, выносимые в сноски, оформляются по следующему образцу:

a. Книга:

J. Kowalski, Historia kultury, Warszawa 2009, s. 25.

Ibidem, s. 15.

J. Kowalski, op. cit., s. 37.

b. Фрагмент книги того же автора:

M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] eadem, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 67-98.

Ibidem, s. 75.

M. Janion, op. cit., s. 90.

c. Глава коллективной монографии под научной редакцией:

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, tłum. I. Kurz,
[w:] Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik et al., wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 109-117.

d. Статья в журнале:

E. Nowacka, Akt kobiecy, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 32-73.

e. Электронные ресурсы:

Р. Малко, Дискурс гламуру і меншовартості. Як українська еліта сприяє деградації суспільства, „Тиждень” 14 січня 2013 [http://tyzhden.ua/Society/69385/PrintView – odczyt: 20.01.20013].

 

 

 

 

 


 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout