Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 6/2017: TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, ss.328

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.1

Download articleDownload article

Trauma as cultural palimpsests — (post)communism against the background of comparative modernities, totalitarianisms, and (post)coloniality: Introduction

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.2

Download articleDownload article

Traumatic body, word, and otherness: Refugees and deportations in the 1940s Estonian Soviet Socialist Republic

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.3

AbstractDownload articleDownload article

trauma, body, otherness, Baltic states, deportations, травма, тело, инаковость, Прибалтика, депортации

Creating trauma. Symmetries and hostile takeovers of (the Jewish) trauma

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.4

AbstractDownload articleDownload article

Polish by-stander, trauma, Shoah, постпамять, травма, посттравма, Холокост

Trauma jako czynnik nieporozumienia: kazus polsko-ukraińskich sporów o UPA

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.5

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian Insurgent Army, policy of memory, sites of memory, stereotypes, manipulation, Украинская повстанческая армия, политика памьяти, места памьяти, стереотипы, манипуляция

Institution and inclination in the post-socialist space: Genocide as “memory intervention”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.6

AbstractDownload articleDownload article

remembrance, European memory, legalism, trauma, память, европейская память, легализм, травма

Strategie oswajania rzeczy na „Ziemiach Odzyskanych” ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni prywatnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.7

AbstractDownload articleDownload article

things, trauma, migration, Regained Territories, вещи, травма, пространство, миграция, воссоединённые земли

Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.8

AbstractDownload articleDownload article

children’s perspective, elements of children’s play, Serbian contemporary theater, trauma, violence, детская перспектива, насилие, сербский современный театр, травма, элементы детской игры

War trauma and the terror of freedom: Yugoslav black wave and the critics of dictatorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.9

AbstractDownload articleDownload article

cultural trauma, political myth, Black Wave, communism, disintegration of Yugoslavia, культурная травма, черный фильм, югославские, пост-югославского общества, коммунизм, распад Югославии

Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczesnym teatrze ukraińskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.10

AbstractDownload articleDownload article

modern Ukrainian theatre, modern Ukrainian dramaturgy, historical trauma, structural trauma, empathy, современный украинский театр, современная украинская драматургия, историческая травма, структуральная травма, эмпатия

Ciało i trauma w ukraińskiej sztuce współczesnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.11

AbstractDownload articleDownload article

body, trauma, contemporary Ukrainian art, photography, violence, dependence, тело, травма, украинское современное искусство, фотография, насилие, зависимость

Strategie artystyczne i narracyjne w projekcie Lii i Andrija Dostlievów „Rekonstrukcja pamięci” (przesiedlenia na Krymie i Donbasie)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.12

AbstractDownload articleDownload article

forced resettlement, war in Ukraine, Ukrainian contemporary art, restoring memory, trauma, принудительное переселение, война в Украине, украинское современное искусство, восстановление памяти, травма

Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgenerational women’s auto/biography, film and new media

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.13

AbstractDownload articleDownload article

gender, Solidarity, race, film, new media, гендер, »Солидарность«, раса, кино, новые медиа

Narrative postmemories. The relationship between postmemory and narrative in „ Kica Kolbe’s Aegeans” and „ The Snow in Casablanca”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.14

AbstractDownload articleDownload article

postmemory, memory, postgeneration, trauma, Aegean Theme, постпамять, память, постпоколение, травма, эгейская тема

Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.15

AbstractDownload articleDownload article

Executed Renaissance, trauma, psychoanalysis, Расстрeлянное возрождеeние, травма, психоанализ

„Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.16

AbstractDownload articleDownload article

memory, totalitarianism, trauma, Memories, Nadezhda Mandelstam, память, тоталитаризм, травма, Воспоминания, Надежда Мандельштам

Pamięć matki — pamięć o matce. „O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.17

AbstractDownload articleDownload article

Yugoslavia, Holocaust, Sajmište, female narration, memory, Югославия, Холокост, Саймиште, женский нарратив, память

Women’s narratives of displacement and their afterlife

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.18

AbstractDownload articleDownload article

displacement, women, life writing, postmemory, intergenerational transmission of memory and knowledge, переселения, женщины, биографические писания, записи о прошедших событиях

Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpěv” i Magdaleny Tulli „Włoskie szpilki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.19

AbstractDownload articleDownload article

post-memory, trauma, family, generation, Czech literature, Polish literature, постпамять, травма, семья, поколение, чешская литература, польская литература

„Między nieobecnością a utratą”. Trauma blokady Leningradu i jej echa (na materiale utworów Natalii Krandijewskiej-Tołstoj oraz Tatiany i Natalii Tołstoj)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.20

AbstractDownload articleDownload article

trauma, postmemory, siege of Leningrad, limit situation, Krandiyevska, Tolstaya, травма, постпамять, блокада Ленинграда, пограничная ситуация, Крандиевская, Толстая

Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.21

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature, geopolitics, postcolonialism, trauma, province, украинская литература, геопоэтика, постколониализм, травма, провинция

Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.22

AbstractDownload articleDownload article

postcolonial theory, polysystem theory, Nobel Prize, Ukrainian literature, promotion of culture, постколониализм, теория полисистемы, Нобелевская премия, украинская литература, маркетинг культуры

Disordered identity in Marina Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodernistic outlines

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.23

AbstractDownload articleDownload article

M. Lewycka, A Short History of Tractors in Ukrainian, metamodernism, post-postmodernism, imagology, anticolonialism, history as trauma, М. Левицкая, Краткая история тракторов по-украински, метамодернизм, пост-постмодернизм, имагология, антиколониализм, истории как травма

Recenzja: Roisín Healy, Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772–1922, Palgrave Macmillan, London 2017, 321 pp.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.24

Download articleDownload article

Recenzja: Postcoloniality Askance: the Discussion of Viatcheslav Morozov’s Russia’s Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World (Palgrave, Basingstoke 2015) and Tomasz Zarycki’s Ideologies of Easteness in Central and Eastern Europe, Routledge, London and New York 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.25

Download articleDownload article

Noty o Autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout