Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 4/2016: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, ss.180

Strony redakcyje i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp: Pokolenie — transformacja — tożsamość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.1

AbstractDownload articleDownload article

„Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień (na wybranych przykładach dramatów i filmów polskich)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Polish drama after 1989, memory, generational experience, польская драматургия после 1989 года, память, поколенческий опыт

Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.3

AbstractDownload articleDownload article

German drama, German and Polish theatre after the fall of the Berlin Wall, culture transfer, deutsch Dramaturgie, deutsche und polnische Theater nach dem Fall der Berliner Mauer, Kulturtransfer

Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Czech Republic, theater, drama, artistic work after 1989, generation, Česko, divadlo, drama, tvorba po roce 1989, generace

Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.5

AbstractDownload articleDownload article

Czech theatre, totalitarianism, memory, identity, generation, české divadlo, totalitarismus, paměť, identita, generace

Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.6

AbstractDownload articleDownload article

Perestroika, postmodernism, post-communism, identity, Sorokin, перестройка, постмодернизм, посткоммунизм, идентичность, Сорокин

Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian theatre of the Independence era, young Ukrainian art direction, young Ukrainian drama, український театру доби Незалежності, молода українська режисура, молода українська драма

Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.8

AbstractDownload articleDownload article

drama, theatre, cultural identity, Russification, multiculturalism, драматургия, театр, культурная идентичность, русификация, поли- культурность

Świat przedstawiony i nieprzedstawiony byłej Jugosławii (na przełomie wieków)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.9

AbstractDownload articleDownload article

(former) Yugoslavia, war, theatre, raspad Jugoslavije, rat, teatr

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractDownload articleDownload article

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values, homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.11

AbstractDownload articleDownload article

Maidan 3.0, generation, postcolonial hybrid, post-communist trauma, Майдан 3.0, поколение, постколониальная гибрида, посткоммунистическая травма

Wywiad: Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.12

AbstractDownload articleDownload article

Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.13

AbstractDownload articleDownload article

20th- and 21st-century Ukrainian literature, Ukrainian literature written in Russian, contemporary Ukrainian literary criticism, украинская литература XX–XXI ст., русскоязычная украинская литература, современная украинская литературная критика

Wywiad: Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.14

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout